Avtal & Villkor

1. ANVÄNDARVILLKOR FÖR WWW.BAWS.SE PORTALEN

Denna webbportal (”Portalen”) tillhandahålls av Brothers Media AB (”Tillhandahållarna”) inom ramen för Baws Online projektet.

Tillhandahållarna erbjuder dig videoklipp, bilder, artiklar, guider och mycket annat på denna Portal enligt dessa användarvillkor (”Villkor”). Portalen inkluderar artiklar, guider, tips, annonser, tävlingar och annat interaktivt. Genom att surfa som besökare/användare av Portalen och genom att i fortsättningen använda Portalen godkänner du automatiskt Villkoren. Om det inte uttryckligen anges, omfattar dessa Villkor även alla nya tjänster eller andra interaktiviteter som tillkommer till eller förbättrar den nuvarande Portalen. Tillhandahållarna förbehåller sig rätten att uppdatera dessa Villkor från tid till annan utan meddelande till dig.

2. MEDLEMSKONTO, LÖSENORD OCH SÄKERHET

För att få använda Portalen behöver du inte registrera dig någonstans dock kan det tillkomma en medlemsdel med exklusivt innehåll och då skall du när du registrerar dig som användare: (a) lämna aktuell, korrekt och fullständig information om dig själv i enlighet med Portalens registreringsformulär (denna information kallas nedan ”Registreringsdata”) och (b) välja lösenord och ett användarnamn.

Du ansvarar för att underhålla och regelbundet uppdatera Registreringsdata för att bibehålla informationen aktuell, korrekt och fullständig. Hela ansvaret för att bevara lösenordet och kontot hemligt åvilar dig. Dessutom har du hela ansvaret för alla aktiviteter via ditt lösenord eller konto. Du skall (a) omedelbart informera Tillhandahållarna om obehörigt nyttjande av ditt lösenord eller konto och varje annan form av säkerhetsöverträdelse, och (b) tillse att du stänger ned ditt konto efter varje användningstillfälle. Tillhandahållarna ansvarar inte för förlust eller skada om du misslyckas med att uppfylla dessa krav. Du kan emellertid hållas ansvarig för skada som drabbar Tillhandahållarna eller annan part på grund av att någon använder ditt lösenord eller konto. Du får inte vid något tillfälle använda någon annans konto utan tillstånd från kontoinnehavaren

3. PERSONUPPGIFTER

När du registrerar dig som användare av denna Portal så lämnar du vissa personuppgifter om dig själv. Portalen kan även innehålla sådana områden där du själv kan välja om du vill lämna ut ytterligare personuppgifter om dig själv. Tillhandahållarna kan komma att vidarebefordra sådana uppgifter till dotterbolag och andra samarbetspartners ifall detta är nödvändigt för upprätthållande av Portalen. Tillhandahållarna behandlar personuppgifter om dig för följande ändamål: för att kontrollera din användaridentitet, fakturering och kontakttagande.

Genom att godkänna Villkoren ger du också ditt uttryckliga samtycke till att personuppgifter om dig behandlas på det sätt som angivits i stycket ovan och för de i stycket ovan angivna ändamålen. Har du frågor gällande hur dina personuppgifter lagras eller behandlas vänligen ta kontakt med Portalens personuppgiftsansvariga: [email protected]

4. ANVÄNDNING AV PORTALEN

Du är införstådd med att för all information, data, text, mjukvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden eller annat material (”Innehåll”), vare sig anslaget offentligt eller överfört privat, ansvarar avsändaren ensam. Det innebär att du, och inte Tillhandahållarna, är helt och hållet ansvarig för allt Innehåll som du laddar upp, anslår, e-postar eller på annat sätt överför via Portalen. Tillhandahållarna kontrollerar inte det Innehåll som anslås via Portalen och garanterar således inte detta Innehålls riktighet, fullständighet eller kvalité. Tillhandahållarna förbehåller sig emellertid rätten att granska Innehåll som är tillgängligt via tjänsten och att ta bort Innehåll enligt eget gottfinnande.

Utan att begränsa det föregående, har Tillhandahållarna och dess företrädare rätt att permanent avlägsna Innehåll som bryter mot dessa Villkor eller som Tillhandahållarna på annat sätt anser vara anstötligt. Du åtar dig att utvärdera och stå för alla risker förenade med nyttjandet av allt Innehåll, vilket innefattar tillförlitligheten, fullständigheten och nyttan av sådant Innehåll. Tillhandahållarna svarar inte för sådant Innehåll, inklusive för fel eller brist i Innehåll, eller för annan förlust eller skada av något slag åsamkat genom nyttjande av något Innehåll som sänts, e-postats eller på annat sätt överförts via Portalen.

När du använder Portalen får du inte:

a. publicera, anslå, e-posta eller på annat sätt vidarebefordra Innehåll som är olagligt, förolämpande, trakasserande, skadeståndsgrundande, ärekränkande, oanständigt, som utgör förtal eller annat intrång i annans privatliv, eller som Tillhandahållarna anser vara rasistiskt, etniskt kränkande eller på annat sätt anstötligt;

b. utge dig för att vara annan fysisk eller juridisk person eller på annat sätt vilseleda andra genom att anta en falsk identitet;

c. publicera, anslå, e-posta eller på annat sätt vidarebefordra Innehåll som utgör intrång i patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt eller annan rättighet som tillhör annan;

d. ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt vidarebefordra oombedd eller obehörig reklam, s.k. ”skräppost”, kedjebrev, massutskick, direktreklam eller pyramidspel;

e. lagra, sända, e-posta eller på annat sätt vidarebefordra material som innehåller datorvirus, trojanska hästar, maskar eller annan datakod, fil eller program ägnat att avbryta, förstöra eller begränsa användningen av datormjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning.;

f. störa eller avbryta Portalen eller servrar eller nätverk som är kopplade till Portalen, eller överträda regler för nätverk som är kopplade till Portalen;

h. bryta mot några tillämpliga lagar eller bestämmelser.

Du samtycker härmed till att Tillhandahållarna får behålla Registreringsdata och Innehåll, och avslöja Registreringsdata eller Innehåll om Tillhandahållarna är skyldiga att göra det enligt lag eller om Tillhandahållarna efter eget omdöme anser att det är nödvändigt för att: (a) uppfylla lag, domstolsbeslut eller begäran från myndigheter; (b) upprätthålla dessa Villkor eller (c) besvara påståenden att Innehåll utgör intrång i tredje mans rättighet.

Du är införstådd med att den tekniska behandlingen, och överföringen av Portalen, inklusive ditt Innehåll, kan involvera (a) överföring via olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och bearbeta Innehållet i enlighet med tekniska krav för anslutning av nätverk eller anordningar. Du ger Tillhandahållarna ditt tillstånd och rätten att i samband med driften av Portalen kopiera, distribuera, överföra, framföra, offentlig visa, offentliggöra, redigera och formatera Innehåll du publicerat, anslagit, e-postat eller på annat sätt vidarebefordrat eller tillhandahållit genom Portalen. Tillhandahållarna gör dock inget anspråk på äganderätt till det Innehåll som du publicerat, anslagit, e-postat eller på annat sätt vidarebefordrat eller tillhandahållit genom Portalen

Vänligen rapportera eventuella överträdelser av dessa Villkor till: e-post [email protected]

5. INGEN ÅTERFÖRSÄLJNING AV PORTALEN

Du får inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Portalen, nyttjande av Portalen, eller tillgång till Portalen, om inte annat anges.

6. ALLMÄNNA REGLER AVSEENDE NYTTJANDE OCH LAGRING

Du är införstådd med och accepterar att Tillhandahållarna kan komma att uppställa allmänna begränsningar för användning av Portalen, inklusive, men inte begränsat till, det högsta antal dagar meddelanden på anslagstavlor eller annat Innehåll kommer att behållas av Portalen, maximalt tilldelat diskutrymme på Tillhandahållarnas servrar för dina ändamål, och det högsta antal gånger och den maximal tidsperiod under vilken du har tillgång till Portalen inom en angiven tidsperiod. Tillhandahållarna har inte något ansvar eller ersättningsskyldighet för att meddelanden, annan kommunikation eller annat Innehåll som lagras i eller överförs via Portalen, tas bort eller inte lagras. Tillhandahållarna förbehåller sig rätten att avföra konton som är inaktiva under en längre tidsperiod. Tillhandahållarna förbehåller sig vidare rätten att efter eget gottfinnande ändra dessa allmänna begränsningar när som helst, med eller utan förvarning.

7. ÄNDRING ELLER UPPSÄGNING AV PORTALEN

Tillhandahållarna förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller avbryta Portalen (eller del därav) tillfälligt eller för gott, med eller utan förvarning. Tillhandahållarna är inte ansvariga gentemot dig för någon ändring, avstängning eller upphörande av Portalen. Tillhandahållarna har rätt att efter eget gottfinnande avsluta ditt lösenord, ditt konto (eller del därav) och din rätt att använda Portalen samt att avlägsna och kassera Innehåll inom Portalen, på vilka grunder som helst, inklusive på grund av att Tillhandahållarna anser att du har brutit mot dessa Villkor eller handlat på ett sätt som är oförenligt med dessa Vilkors anda. Du är införstådd med att uppsägning av din tillgång till Portalen i enlighet med någon bestämmelse i dessa Villkor får ske utan föregående meddelande, samt att Tillhandahållarna omedelbart kan deaktivera eller ta bort ditt konto, all information och alla filer hänförliga till ditt konto och/eller spärra fortsatt tillgång till sådana filer eller till Portalen. Tillhandahållarna är inte ansvariga gentemot dig för uppsägning av din tillgång till Portalen.

8. AFFÄRER MED TREDJE PARTER SOM HITTATS PÅ ELLER GENOM PORTALEN

Din korrespondens eller affärer med tredje parter som hittats på eller genom Portalen, inklusive betalning och leverans av eventuella varor eller tjänster, och andra villkor, bestämmelser, garantier eller utfästelser förenade med sådana affärer, är uteslutande en angelägenhet mellan dig och sådan tredje part. Tillhandahållarna är inte ansvariga eller ersättningsskyldiga för förlust eller skada av något slag som uppkommer genom någon sådan affär eller som en följd av att sådana finns tillgängliga inom Portalen.

9. LÄNKAR TILL UTOMSTÅENDE PARTERS WEBBPLATSER

Tjänsten eller tredje man kan tillhandahålla länkar till utomstående tredje parters webbplatser. Eftersom Tillhandahållarna inte har kontroll över sådana webbplatser, är Tillhandahållarna inte ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbplatser, eller för Innehåll, reklam, produkter, eller annat material tillgängligt genom sådana webbplatser. Tillhandahållarna är vidare inte ansvariga eller ersättningsskyldiga, direkt eller indirekt, för skada eller förlust som orsakats eller uppkommit av eller i samband med nyttjande av eller tillit till sådant Innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom sådan tredje parts webbplats. Du är skyldig att ta del av och åtlyda användningsvillkor och andra villkor som är publicerade på dessa tredje parters webbplatser.

10. ANSVARSFRISKRIVNING

DU ÄR UTTRYCKLIGEN INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER TILL ATT a. DITT NYTTJANDE AV PORTALEN SKER PÅ DIN EGEN RISK. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”. TILLHANDAHÅLLARNA FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV VARJE SLAG. b. TILLHANDAHÅLLARNA GARANTERAR INTE ATT (i) PORTALEN MOTSVARAR DINA FÖRVÄNTNINGAR, (ii) ATT PORTALEN KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLAS UTAN AVBROTT ELLER I RÄTT TID, VARA SÄKER ELLER FELFRI, (iii) ATT DET RESULTAT SOM ERHÅLLS GENOM NYTTJANDE AV PORTALEN ÄR KORREKT OCH TILLFÖRLITLIGT, (iv) ATT KVALITÉN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS AV DIG GENOM PORTALEN KOMMER ATT MOTSVARA DINA FÖRVÄNTNINGAR, c. DU ENSAM ANSVARAR FÖR SKADA PÅ DITT DATASYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM HÄRRÖR FRÅN NEDLADDNING AV INNEHÅLL FRÅN PORTALEN. d. INGET RÅD ELLER INFORMATION, VARE SIG SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, SOM ERHÅLLITS AV DIG FRÅN TILLHANDAHÅLLARNA ELLER GENOM PORTALEN KONSTITUERAR NÅGON GARANTI SOM INTE SÄRSKILT ANGIVITS I DESSA VILLKOR.

DU ÄR UTTRYCKLIGEN INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER TILL ATT TILLHANDAHÅLLARNA INTE ANSVARAR FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, INKLUSIVE FÖRSENING ELLER UTEBLIVEN MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PORTALEN, FÖRLUST AV INKOMST, GOODWILL, NYTTJANDE, DATA ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST MED ANLEDNING AV: (i) NYTTJANDE AV ELLER OFÖRMÅGA ATT NYTTJA PORTALEN; (ii) KOSTNAD FÖR ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER MED ANLEDNING AV VAROR, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS, ELLER MEDDELANDEN SOM MOTTAGITS ELLER TRANSAKTIONER SOM INGÅTTS, GENOM PORTALEN; (iii) OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER FÖRÄNDRING AV DINA DATAÖVERFÖRINGAR; ELLER (iv) ANDRA FÖRHÅLLANDEN HÄNFÖRLIGA TILL PORTALEN.

11. ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Du förbinder dig att hålla Tillhandahållarna, dess dotterbolag, underleverantörer, styrelseledamöter och anställda skadelösa vid alla typer av rättsanspråk eller skadeståndskrav, inklusive kostnader för juridiskt ombud, som ställs av någon tredje part på grund av eller i samband med din användning av eller ditt uppträdande på Portalen.

12. UPPHOVSRÄTT OCH UPPHOVSRÄTTSOMBUD

Tillhandahållarna respekterar andras egendom och ber användarna att göra detsamma. Om du anser att någon begått intrång i dina upphovsrättigheter, vänligen meddela då detta till Tillhandahållarnas och bifoga nedanstående information:

1. en elektronisk eller ”fysisk” signatur av en person som har behörighet att företräda upphovsrättsinnehavaren;

2. en beskrivning av det upphovsrättsliga verk som du menar är föremål för intrånget;

3. en beskrivning över var materialet som du hävdar utgör intrång finns på webbplatsen;

4. din adress, ditt telefonnummer och din e-post adress; samt

5. ett yttrande från dig att du har befogad anledning att tro att den ifrågavarande användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud, eller annars är tillåten enligt tillämplig lag.

För meddelande om krav avseende upphovsrättsintrång kontakta: e-post [email protected]

13. ÖVRIGT

Meddelanden kan skickas till dig antingen via e-post eller vanlig post. Portalen kan också tillhandahålla meddelanden om förändringar av dess Villkor eller andra ärenden genom att visa meddelande eller länkar till meddelanden via Portalen. Om inget annat anges utgör dessa Villkor hela avtalet mellan dig och Tillhandahållarna om ditt nyttjande av Portalen. Dessa Villkor ersätter alla tidigare avtal ingångna mellan dig och Tillhandahållarna rörande Portalen. Ytterligare villkor och bestämmelser kan dessutom komma att gälla för dig när du använder anslutningstjänster, tredje mans innehåll eller tredje mans mjukvara. Dessa Villkor och förhållandet mellan dig och Tillhandahållarna regleras av svensk lag med undantag för dess internationellt privaträttsliga regler. Du och Tillhandahållarna är överens om att eventuell tvist skall exklusivt avgöras av svensk domstol. Tillhandahållarnas underlåtenhet att verkställa eller hävda någon regel eller bestämmelse i dessa Villkor skall inte utgöra något avstående från sådan rätt eller villkor. Om något villkor i dessa Villkor skulle av domstol förklaras ogiltigt eller inte verkställbart enligt tillämpliga lagar, ska det villkor som är ogiltigt eller inte verkställbart ersättas av ett villkor som är giltigt och verkställbart och som så långt möjligt uppfyller avsikten med det ursprungliga villkoret, samtidigt som resten av dessa Villkor fortsätter att gälla.